Effektiv LARO-behandling med läkemedel och stöd

Skräddarsydd vård för att bryta beroendet

Läkemedelsassisterad behandling (LARO) vid opioidberoende kombinerat med psykosocialt stöd. Genom kartläggning och individanpassad behandlingsplan skapar vi förutsättningar för ökad hälsa och rehabilitering.

LARO-behandlingen på Paromagruppen

Paromagruppen erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) via vår psykiatri- och beroendemottagning i Sala. Underhållsbehandlingen syftar till att förebygga återfall, förbättra social funktion samt minska medicinska komplikationer, smittspridning och dödlighet. Behandlingen syftar även till att rehabilitera till återgång i sysselsättning. Genom en  LARO-behandling som är skräddarsydd utifrån patientens behov, skapar vi möjlighet att bryta beroendet och patienten får ökad psykisk och fysiskt hälsa och socialt välbefinnande. Vi erbjuder alltid en kombination av effektiv läkemedelsbehandling och stödjande psykosociala insatser/samtal.

Utredning och behandlingsplan

Innan vi startar en LARO-behandling görs en kartläggning av individens beroende, fysiska och psykiska hälsa och sociala livssituation. Behandlingen bygger på frivillighet och vi behöver patientens samtycke för att kunna beställa och ta del av journalhandlingar från andra vårdgivare, utbyta information för att kunna fastställa diagnosen opioidberoende samt bedöma behandlingsinsatser. I behandlingsplanen ingår regelbundna drogtester för att säkerställa nykter- och drogfrihet. Patienten har under hela behandlingsperioden tät kontakt med någon av våra sjuksköterskor.

Riktlinjer och medicinering

i följer Socialstyrelsens föreskrifter och rådande nationella
riktlinjer, vilket innebär att patienten som ingår i LARO-behandling ska ha fyllt 20 år och bedömts ha ett opioidberoende sedan minst ett år tillbaka. Om särskilda skäl föreligger kan behandling ordineras även innan 20 års ålder. Paromagruppen rekommenderar Buvidal (buprenorfin i injektionsform) som förstahandsval av läkemedel. Tack vare vår långa erfarenhet av Buvidal har vi sett dess fördelar; att läkemedlet till 100% hamnar i rätt kropp, det ger ett stabilare mående över hela dygnet, möjliggör ett självständigt liv samt minimerar kontakt med aktivt missbrukande nätverk. Injektionerna ger förutom ett gott behandlingsresultat även ett skydd mot överdoser. LARO är en livsviktig behandling varpå vi inte har några kötider.

Skapa möjlighet att bryta beroendet och ge patienten
ökad psykisk och fysiskt hälsa och socialt välbefinnande.